Algemene gegevens
Naam: Stichting Nieuw Thuis Rotterdam
Fiscaal nummer: 855761192
Postadres: Postbus 23351, 3001 KJ Rotterdam
Telefoon: 010-3101100
E-mail: info@sntr.nl

Samenstelling Bestuur
Roelof Prins: Voorzitter
Frank van der Vis: Secretaris
Harm van Goor: Penningmeester

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen voor hun functie als zodanig geen vergoeding.

Beleidsplan SNTR
De doelstelling zoals omschreven in de statuten van de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam is als volgt:

  • Het oplossen van problemen verbonden aan de opvang en begeleiding van kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Al hetgeen met vorenstaande in de meeste ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:

  • Aankoop, verbouwing en beheer van woningen voor huisvesting van kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Het verhuren van woningen aan kwetsbare personen in Rotterdam.
  • Het aanbieden van passende begeleiding voor deze doelgroep.

De fondsen en het vermogen van de Stichting zullen beheerd worden door de bestuurders van de Stichting.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. We zijn op dit moment op zoek naar één of twee algemene bestuursleden.
De fondsen en het vermogen van de Stichting worden gebruikt om de genoemde werkzaamheden te betalen.
De fondsen van de Stichting worden gevormd door de bijdrage van Stichting De Verre Bergen.

De beleidsprioriteiten voor 2020 zijn als volgt:

  • Het intensiveren van de individuele begeleiding van Syrische statushouders ten behoeve van het vinden van werk.
  • Het toespitsen van het inhoudelijk programma op de doelgroep anders-gealfabetiseerden en analfabeten.
  • Het vormgeven van een inhoudelijke en financiële blauwdruk van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, zodat het programma in de toekomst opgeschaald kan worden.
  • Het uitwerken en implementeren van diverse handboeken in nastreving van een excellente uitvoering.
  • Organisatorische veranderingen met betrekking tot de (aflopende) projectorganisatie in goede banen leiden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam staan vermeld op deze website.

Kosten en baten
Balans en Staat van Baten & Lasten met toelichting SNTR per 31 december 2019

Meer informatie
Meer informatie over ANBI vindt u hier.