Resultaten

SNTR wil weten of haar programma er echt voor zorgt dat nieuwkomers zich sneller thuis voelen in Rotterdam. Daarom wordt het programma onderzocht. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onderzoekt of het programma goed werkt. Het onderzoek vergelijkt de aanpak van SNTR met de standaard gemeentelijke aanpak in het EUR Bridge Project. Daarnaast doet SNTR zelf onderzoek. Zij onderzoekt hoe het met de deelnemers gaat tijdens het programma. En of de deelnemers groei doormaken. Door te onderzoeken kan het SNTR-programma tussendoor worden aangepast en verbeterd.

Onderzoek vanuit SNTR

SNTR maakt iedere drie maanden een rapport (‘kwartaalrapportage’). Hierin staat hoe het met het programma en de deelnemers gaat. SNTR gebruikt deze gegevens om het programma te verbeteren. Een aantal feitjes uit de laatste rapportage (juli – september 2020):


Tussen 2016 en 2018 zijn er 208 gezinnen door SNTR gehuisvest. SNTR begeleidt 939 deelnemers (16+). Daarnaast waren 467 kinderen onderdeel van het kindprogramma (dat in 2019 is afgesloten).
Deelnemers burgeren in op taalniveau A2. 9% heeft taalniveau B1 of zelfs B2 bij inburgering.
364 deelnemers zijn actief (geweest) op de arbeidsmarkt in de vorm van vrijwilligerwerk, betaald werk, een opleiding, werkstage, leer-werk traject of eigen onderneming. Het einddoel van SNTR (in 2021) is 439 actieve deelnemers.

318 deelnemers hebben minstens maandelijks contact met mensen uit verschillende culturen. Het einddoel van SNTR (in 2021) is 306, wat op dit moment al bereikt is.
168 (35%) deelnemers zijn ingeburgerd. Het einddoel van SNTR (in 2021) is 333 (70%) ingeburgerde deelnemers.
201 deelnemers hebben een maatje. Dit is een vrijwilliger die de deelnemer helpt met de Nederlandse taal. Ook ondernemen zij samen activiteiten.

Onderzoek vanuit EUR

Op verschillende momenten in het programma verzamelen de onderzoekers van de EUR gegevens. Deze gegevens zijn zowel kwalitatief (bijv. interviews) als kwantitatief (cijfers). De onderzoekers vergelijken de groep deelnemers van SNTR met de ‘gemeentegroep’. Dit is de groep statushouders die in dezelfde periode in Rotterdam kwam wonen. Maar deze groep statushouders kreeg standaard begeleiding van de gemeente Rotterdam, VluchtelingenWerk en andere organisaties.


Kinderen uit Syrië
In dit rapport worden de ervaringen van Syrische kinderen in Rotterdam beschreven. Het onderzoek is gedaan in 2019.
Stappen vooruit
In dit rapport wordt beschreven of de ervaring en situatie van de statushouders verbeterd is. Het onderzoek is gedaan in 2019.
Alles onder één dak
In dit rapport worden de ervaringen van de deelnemers met het SNTR-programma beschreven. Het onderzoek is gedaan in 2018.
Een stroef begin
In dit rapport worden de ervaringen in Nederland en met integratie van de statushouders beschreven. Het onderzoek is gedaan in 2018.
Nieuw in Rotterdam
In dit rapport wordt de startsituatie beschreven van statushouders in Rotterdam. Het onderzoek is gedaan in 2017 en 2018.
In het voorjaar van 2021 verschijnt het eindrapport. Daarmee komt de conclusie hoe effectief het programma van SNTR is en of statushouders zich sneller thuisvoelen.
Omhoog